Renditingimused

1. LEPINGU ESE JA POOLTE KINNITUSED

1.1. Käesoleva Lepingu kohaselt Rendileandja renditava vara omanikuna annab Rentniku ajutisse kasutusse vara üleandmise akti p. С toodud elektroonilise seadme(d) (edaspidi Vara) käesolevas Lepingus sätestatud tasu eest ja tähtajaks.

1.2. Käesolev Leping reguleerib kõik Rentniku ja Rendileandja suhteid, mis on seotud Vara kasutusse üleandmisega.

1.3. Rentniku esindaja kinnitab, et tal on käesoleva Lepingu sõlmimiseks olemas kõik vajalikud volitused ja tema volitused kehtivad; Rentniku suhtes ei ole alustatud pankroti- või saneerimismenetlust.

1.4. Rendileandja esindaja kinnitab, et tal on käesoleva Lepingu sõlmimiseks olemas kõik vajalikud volitused ja tema volitused kehtivad; Rendileandja suhtes ei ole alustatud pankroti- või saneerimismenetlust.

1.5. Rentnikule ei ole teada ühtegi asjaolu, mis võiksid takistada või teha võimatuks Rentniku poolt Lepingust Rentnikule tulenevate kõigi kohustuste nõuetekohase täitmise.

1.6. Rentnik omab kõiki vajalikke ning nõutavaid oskusi ning muid vajalikke eeldusi tema poolt renditavate Varade nõuetekohaseks kasutamiseks.

2. VARA KOOSSEIS JA SELLE RENTNIKULE ÜLEANDMISE KORD

2.1. Vara täielik loetelu, selle komplekssus, seerianumbrid ja selle maksumus sätestatakse vara üleandmise akti p. С.

2.2. Vara üleandmine Rentnikule teostatakse vara üleandmise akti alusel.

2.3. Vara üleandmisel fikseeritakse üleantava Vara komplekssus, seisund ning Vara puudused.

3. LEPINGU TÄHTAEG

3.1. Käesolev Leping kehtib selle mõlema poole poolt allakirjutamise hetkest ja lõpeb mõlema poole poolt oma käesoleva Lepingu järgsete kohustuste täitmisega. Leping on tähtajatu.

3.2. Vara Rentnikule üleandmise tähtaeg ja selle rendileandjale tagastamise tähtaeg sätestatakse vara üleandmise akti p. D.

4. RENT, TAGATISRAHA JA MAKSMISE KORD

4.1. Rentnik kohustub tasuma Rendileandjale renti vara üleandmise akti p. Е sätestatud ulatuses. Vara üleandmise akti punktis Е toodud summale lisandub käibemaks Eesti Vabariigis kehtestatud määras. Nimetatud rendi maksumus ei sisalda endas Vara kohaletoimetamise, selle võimaliku remondi ja puhastamise maksumust.

4.2. Punktis 4.1. toodud rendi maksumust Rentnik kohustub tasuma Rendileandjale vastavalt esitatud arvele (s.h. arves määratud perioodi jooksul). Poolte poolt vastavalt Lepingu p. 5.2. allkirjastatud Vara tagastamise akt on aluseks arve tasumisele esitamiseks.

4.3. Tasumisele kuuluv summa loetakse tasutuks vastava summa Rendileandja arveldusarvele laekumise hetkest. Rentnik iseseisvalt kannab rendileandja arveldusarvele rahaliste vahendite ülekandmisega seotud kulusid.

4.4. Pooled leppisid kokku, et Rentnikult rahavahendite laekumisel tasumata arvete võlgnevuse katteks, esmajärjekorras kustutatakse viivise summa ja käesoleva lepinguga ettenähtud trahvide summa, aga seejärel kustutatakse võla summa.

5. VARA TAGASTAMINE

5.1. Vara peab tagastamisel olema samas seisundis, mille Rentnik Vara sai, arvesse võttes normaalset kulumist.

5.2. Vara tagastatakse Vara tagastamise akti alusel, millele kirjutavad alla Poolte esindajad. Lepingu lõppemisel tuleb Vara tagastada hiljemalt Rendiperioodi kehtivuse viimasele päevale.

5.3. Vara loetakse kaotsiläinuks, kui Vara ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.

5.4. Kui Rendileandja tuvastab Vara tagastamisel või selle järgselt Vara kasutuskõlbmatuks muutmise või Vara väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Vara vastuvõtmisest või nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Vara uushanke hinnale või võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.

5.5. Vara tagastamise viivitamisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale leppetrahv summas 100 (ükssada) eurot iga alustatud nädala eest.

6. POOLTE KOHUSTUSED

6.1. Rentnik on kohustatud:

6.1.1. kasutama renditud Varad heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Vara kasutusotstarbega;

6.1.2. järgima Vara kasutamisel kõiki kasutuseeskirju;

6.1.3. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Vara ja selle tarkvara;

6.1.4. mitte kasutada isetehtud adapterid;

6.1.5. teatama Rendileandjale koheselt Vara mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Vara kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;

6.1.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Varad kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Kolmandaks isikuke ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh. töötajaid, keda Rendileandja kasutav püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses;

6.1.7. tagama omal kulul Vara tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Vara hariliku säilitamise hulka kuuluva puhastamisega;

6.1.8. tasuma õigeaegselt Vara kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest;

6.1.9. tagastama Rendiperioodi lõppedes Vara Rendileandja lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.

6.2. Rendileandja on kohustatud:

6.2.1. tagama Vara üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Vara vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele;

6.2.2. tegema Vara remonti, mida ei hõlma p. 6.1.7. Kui Vara remondivajadus on tingitud Vara mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kuulutuste hüvitamist.

7. POOLTE VASTUTUS

7.1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud kogu kahju eest, mida ei kata tasutud viivis või leppetrahv või kindlustushüvitis, kui Lepingus ja selle lisades ei tulene teisti.

7.2. Rendi tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud tasuma Rendileandjale viivis 0.5% tasumisega viivitatud summast iga päeva eest, samuti hüvitama kogu kahju, sh. õigusabi ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud.

7.3. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Varade kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Varade rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Vara normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.

7.4. Vara kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Varade uushanke hind, kahjustumise korral aga Vara kordategemiseks vajalike tööde hind.

7.5. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Varade kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.

7.6. Rendileandja vastutus Vara katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Vara väljavahetamise, selle võimatusel aga Vara remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Vara Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Vara funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh. Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.

7.7. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Vara üleandmisest Rentnikule.

8. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kokkuleppel ja kirjaliku nõusolekul. Kirjaliku vormi mittejärgmisel on muudatused tühised.

8.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamise võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:

8.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingujärgset mistahes maksed 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;

8.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Vara seisund või tekib oht Vara kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutmiseks;

8.2.3. Rentnik annab Vara kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

8.2.4. Juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus.

8.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

8.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Vara tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

9. TEATED

9.1. Käesoleva Lepinguga seotud vastastikkused teated peavad olema sooritatud kirjalikus vormis, välja arvatud juhul, kui sellised teated kannavad informatsioonilist iseloomu ning nende edastamisel teisele Poolele ei teki õiguslikke tagajärgi. Informatsioonilise iseloomuga teateid võib edastada telefoni, faksi, e-posti teel jne.

9.2. Teade loatakse kätte antuks, kui see on üle antud allkirja vastu, saadetud kirjaga posti teel Poole poolt näidatud aadressile, ning postitamisest on möödunud viis (5) kalendripäeva, või kui teade on teisele Poolele edastatud e-postiga ning edastamisest on möödunud viis (5) tundi.

10. MUUD TINGIMUSED

10.1.Käesolevast kokkuleppest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel mõistliku aja jooksul, vaidlused lahendatakse kohtukorras vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.

10.2.Leping koosneb käesoleva lepingu tekstist, selle lisadest ning muudatustest ja täiendustest, milles Pooled leppisid kokku, järgides nõutavat vormi, pärast käesoleva kokkuleppe allakirjutamist ning Vara üleandmise aktidest.

10.3.Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikut tõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Varade tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.